Bescherming van de klant

Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden verzameld en beheerd overeenkomstig de strenge geldende wettelijke bepalingen. Zij zijn nu onderworpen aan een Europese GDPR-regelgeving (Verordening 2016/679, bekend als de algemene verordening inzake gegevensbescherming).

Functionaris voor gegevensbescherming en DPO (Data Protection Officer)

De verwerking van uw persoonlijke gegevens gebeurt onder de verantwoordelijkheidvan La Compagnie des Animaux, die het merk SantéVet op de markt brengt, gevestigd in 35 rue de Marseille - CS 50623 - 69366 LYON Cedex 07, Frankrijk. Osous "Waarvoor worden uw gegevens gebruikt",m de bescherming van uw gegevens continue te verbeteren heeft deze een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld die u kan contacteren op dpo@santevet.com.

Waarvoor worden uw gegevens gebruikt?

De verwerking van uw persoonsgegevens is gebaseerd op de uitvoering van een overeenkomst of precontractuele maatregelen, op de bescherming van de rechtmatige belangen van de organisatie, op de naleving van een wettelijke of reglementaire verplichting, of op uw toestemming, die u onder bepaalde voorwaarden kunt intrekken.

Deze gegevens worden verwerkt voor de volgende doeleinden:

 • Om een offerte op te stellen en de onderschrijving van een polis te beheren: wanneer u een offerte aanvraagt of een polis wil afsluiten, dient u een vragenlijst in te vullen met persoonlijke informatie, die nodig is om uw dossier te bestuderen om uw behoeften in te schatten en u een passende oplossing aan te bieden.
 • Om verder te gaan met het beheer en de correcte uitvoering van uw polis, zoals het berekenen en innen van uw bijdragen, het beheren van uw schadegevallen, het opstellen van een aanhangsel, het behandelen van eventuele klachten, enz.
 • Om u producten en diensten aan te bieden die voldoen aan uw eisen: in beider belang meten we de kwaliteit van onze diensten en verbeteren we deze voortdurend. Daarvoor bestaat de kans dat de afdelingen support, opleiding en de managers van de klantendienst uw brieven, e-mails, telefoons en sociale netwerkberichten bestuderen en analyseren. We kunnen ook contact met u opnemen per post, e-mail, telefoon of sms voor kwaliteitsonderzoek of marketingcommunicatie. Wij gebruiken uw gegevens ook voor statistische doeleinden om onze producten te verbeteren, om nieuwe producten te ontwikkelen en aan te bieden tegen de redelijkste tarieven, en om uw gebruik van onze diensten te analyseren en te optimaliseren (gebruik van onze website, onze mobiele app, reacties op onze berichten en communicatie).
 • Samen verdergaan : U kunt op elk moment uw keuzes en, indien van toepassing, uw verzet tegen de prospectie laten gelden volgens de hieronder beschreven voorwaarden (zie § ‘Wat zijn uw rechten?’). Als u vrienden of familie wilt sponsoren, kunnen uw gegevens en die van de persoon die u sponsort ook worden gebruikt om voordelen toe te kennen.
 • Bestrijding van verzekeringsfraude: we hebben er belang bij pogingen tot fraude te kunnen opsporen om onterechte aanvragen te vermijden. Daardoor kunnen we bijdragen handhaven die in verhouding staan tot de risico's en, indien nodig, juridische stappen ondernemen.
 • Voldoen aan de wettelijke of reglementaire verplichtingen die gelden voor de activiteit van verzekeringsbemiddeling die VetAssur uitoefent, verzekeringsbemiddelaar - vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met een kapitaal van 15.000 euro - Handels- en ondernemingsregister Lyon B 449 826 742 - Ingeschreven in het ORIAS (Régistre unique des intermédiaires en Assurances, Banques et Finance) onder het nummer 07 003 163.

Waar worden uw gegevens verwerkt?

Uw gegevens worden door ons en door onze dienstverleners op het grondgebied van de Europese Unie verwerkt.

Hoe worden uw gegevens beveiligd?

La Compagnie des Animaux houdt rekening met de aard van de persoonsgegevens en de risico's die de verwerking ervan met zich meebrengt, om passende technische, fysieke en organisatorische maatregelen te treffen om de veiligheid en vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens te waarborgen, met name om verlies, wijziging, vernietiging of toegang door onbevoegde derden te voorkomen.

Wie heeft toegang tot uw gegevens?

 • La Compagnie des Animaux verzamelt en verwerkt uw gegevens voor de doeleinden en op de wijze zoals beschreven in dit document. Binnen onze diensten hebben alleen de personen die uw gegevens in het kader van hun beroep nodig hebben, toegang tot deze gegevens.
 • Dienstverleners die namens ons bepaalde diensten verlenen, hebben toegang tot de informatie die nodig is om hun diensten te kunnen leveren. Zij zijn verplicht om deze informatie enkel en alleen hiervoor te verwerken en volgens onze instructies qua beveiliging en gegevensbescherming. La Compagnie des Animaux selecteert dienstverleners die garanties bieden inzake kwaliteit, veiligheid, betrouwbaarheid en middelen om de uitvoering van technische en organisatorische maatregelen te verzekeren, waaronder die omtrent de beveiliging van de verwerking. De onderaannemers en dienstverleners verbinden zich ertoe een vertrouwelijkheidsniveau in acht te nemen te nemen dat ten minste gelijk is aan dat van La Compagnie des Animaux. Naargelang de doeleinden geven wij uw gegevens door aan de volgende instanties:
  • De verzekeraars
  • De bemiddelaar en de autoriteiten die wettelijk bevoegd zijn om uw klachten te behandelen
  • Onze dienstverleners die betrokken zijn bij de verwerking van uw gegevens, binnen het strikte kader van hun opdracht, bijvoorbeeld onze verlener van archiveringsdiensten

 • Wanneer u zich registreert op onze website of per telefoon, zijn uw betalingen met bankkaart beveiligd. La Compagnie des Animaux slaat namelijk geen bankgegevens op. Bij de betaling wordt de internetgebruiker doorgestuurd naar de Mercanet-website van BNP-Paribas. We garanderen u dus een beveiligde betaling.

Wat zijn uw rechten?

 • Overeenkomstig de geldende wettelijke en regelgevende bepalingen, met name de gewijzigde wet 78-17 van 6 januari 1978, betreffende informatietechnologie, bestanden en vrijheden en de Europese Verordening 2016/679/EU van 27 april 2016, hebt u het recht om toegang te krijgen tot gegevens die op u betrekking hebben, deze te corrigeren, te verwijderen (gegevens die onjuist, onvolledig, dubbelzinnig, verouderd zijn of waarvan de verwerking onwettig is), er verzet tegen aan te tekenen, de ervan verwerking te beperken (in de gevallen bij de wet bepaald) en ze over te dragen (in de gevallen bij de wet bepaald).
 • U kunt zich ook op elk moment en kosteloos, zonder opgave van redenen, verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor commerciële prospectiedoeleinden door een verzoek in te dienen bij de Compagnie des Animaux via de onderstaande contactgegevens.
 • U kunt uw rechten uitoefenen door contact op te nemen met de functionaris voor gegevensbescherming op de volgende adressen:
  DPO de La Compagnie des Animaux - 35 Rue de Marseille CS 50623 - 69366 Lyon Cedex 07 - of dpo@santevet.com.
  Overeenkomstig de geldende regelgeving moet u uw aanvraag ondertekenen en er een fotokopie bijvoegen van een door u ondertekend identiteitsbewijs, met vermelding van het adres waarnaar het antwoord moet worden gestuurd. U krijgt dan zo snel mogelijk een antwoord.
 • Overeenkomstig de bepalingen van de artikelen L223-1 en volgende van de Code de la consommation (wetboek voor consumentenrecht) willen wij u erop wijzen dat er een gratis bel-me-niet-meer-lijst is, waarop u zich kunt inschrijven per post naar:
  OPPOSETEL - Service BLOCTEL - 6, rue Nicolas Siret - 10300 TROYES; of door te surfen naar de bedrijfswebsite van OPPOSETEL op het volgende adres: bloctel.gouv.fr.
  De inschrijving op deze lijst verbiedt La compagnie des animaux in ieder geval niet om telefonisch contact met u op te nemen in verband met bestaande contractuele relaties.
 • Indien u, nadat u met ons contact hebt hebt opgenomen, meent dat uw rechten niet worden gerespecteerd, kunt u een klacht indienen bij de Commission Nationale Informatique et Libertés, online (www.cnil.fr) of per post (CNIL - 3 Place de Fontenoy - TSA 80715 - 75334 PARIS CEDEX 07). Tel.: +33 (0)1 53 73 22 22).

Informatie over het gebruik van cookies

Bij SantéVet willen we transparant zijn over hoe we cookies gebruiken en wat dit voor u inhoudt. Om de website optimaal te laten werken, maken we soms gebruik van kleine bestanden die "cookies" worden genoemd. Onderstaande informatie is bedoeld om u te helpen beter te begrijpen hoe cookies werken en waar u de tools kunt vinden om ze in te stellen.